Kursy i warsztaty praktyczne kierowane do Służb utrzymania ruchu w tym działów: automatyki, mechanicznych, energetycznych, technicznych oraz projektowo-konstrukcyjnych

STUDIA PODYPLOMOWE

Edycja 3 – 2024/2025    REKRUTACJA URUCHOMIONA

AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA I CYFRYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH (ARICPP)
studia podyplomowe Politechnika Śląska logo    

Głównym organizatorem Studiów Podyplomowych ARiCPP jest Politechnika Śląska, mająca swoją siedzibę w Gliwicach. Politechnika Śląska to wysoko notowana w kraju uczelnia badawcza, kształcąca inżynierów, magistrów inżynierów i doktorów, na potrzeby różnych gałęzi przemysłu i nauki.

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie Studiów Podyplomowych ARiCPP jest Wydział Mechaniczny Technologiczny. Jest to jeden z największych Wydziałów Politechniki Śląskiej. Absolwenci Wydziału znajdują pracę w takich gałęziach przemysłu, jak przemysł: maszynowy, lekki, spożywczy, metalowy, środków transportu i wiele innych.

studia podyplomowe Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems

Głównym partnerem w realizacji Studiów Podyplomowych ARiCPP, odpowiedzialnym za prowadzenie wielu przedmiotów, udostępniającym unikatowe, specjalistyczne laboratoria jest EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich.

EMT-Systems jest największym i najbardziej kompleksowym centrum szkoleń inżynierskich w Polsce, specjalizującym się w organizacji kursów i szkoleń z zakresu mechatroniki, robotyki, sterowania i wizualizacji procesów, a także szeroko pojmowanych technik inżynierskich.


ZAPISZ SIĘ!

ATUTY

 • Studia Podyplomowe ARiCPP to jedyne w Polsce studia umożliwiające praktyczną realizację ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem indywidualnych stanowisk szkoleniowych, zbudowanych z robotów przemysłowych, demonstratorów technologii, aktualnych, a także licencjonowanych wersji oprogramowania inżynierskiego.
 • Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej oraz inżynierów projektantów i integratorów systemów automatyki, doświadczonych inżynierów praktyków utrzymania ruchu maszyn i urządzeń.
 • Absolwenci Studiów Podyplomowych ARiCPP nabędą kompleksową wiedzę z zakresu najnowocześniejszych trendów w automatyce przemysłowej, zdobędą wiedzę z zakresu wykorzystania i posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem, będą przygotowani do prowadzenia nadzoru nad złożonymi systemami produkcyjnymi, działającymi zgodnie ze standardami Przemysłu 4.0.
 • Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP mogą się okazać bardzo przydatne w przypadku podjęcia przez Kandydata decyzji o realizacji doktoratu wdrożeniowego.
 • Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie szóstym PRK, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie).


STUDIA DOFINANSOWANE!

Istnieje możliwość dofinansowania opłaty za Studia Podyplomowe ARICCP. Poniżej cztery programy pozwalające uzyskać dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wymagań:


W przypadku pytań i wątpliwości o wybór ścieżki dofinansowania prosimy o kontakt:Grupy docelowe studiów podyplomowych ARiCPP
PROGRAM

Prezentujemy wykaz przedmiotów prowadzonych podczas Studiów Podyplomowych „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych„.

Zapraszamy do rozwinięcia zakładki i zapoznania się ze szczegółami, dotyczącymi każdego przedmiotu.SEMESTR 1 – Edycja 3

Zakres przedmiotu:

 • Podstawowe pojęcia i określenia automatyki przemysłowej.
 • Podział układów automatycznej regulacji. Układy otwarte i zamknięte.
 • Sprzężenie zwrotne.
 • Opis analityczny członów i układów automatycznej regulacji.
 • Metody modelowania. Różniczkowe równania ruchu.
 • Klasyfikacja wymuszeń.
 • Przekształcenie Laplace’a.
 • Podstawowe człony układów automatycznej regulacji: bezinercyjne, rzędu pierwszego, rzędu drugiego, całkujące, różniczkujące, opóźniające.
 • Charakterystyki członów układów ar: statyczne, dynamiczne, czasowe, częstotliwościowe, amplitudowe i fazowe.
 • Transmitancja operatorowa członu układu automatycznej regulacji.
 • Schematy blokowe układów ar. Algebra schematów blokowych. Grafy przepływu sygnałów układów automatycznej regulacji. Algebra grafów przepływu sygnałów.
 • Transmitancje operatorowe układów jednowymiarowych i wielowymiarowych.
 • Podstawy analizy widmowej.
 • Transmitancja widmowa układu.
 • Klasyfikacja i opis obiektów sterowania.
 • Regulatory. Struktura i podział regulatorów. Klasyfikacja regulatorów ciągłego działania: proporcjonalne, całkujące, proporcjonalno – całkujące, proporcjonalno – różniczkujące, proporcjonalno – całkująco – różniczkujące.
 • Transmitancja operatorowa regulatora PID.
 • Odpowiedź regulatora PID na zadany, standardowy, sygnał uchybu regulacji.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki, potrzebne do zrozumienia działania współczesnych urządzeń. Zna procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu typowych zadań inżynierskich.
 • Zna i rozumie teoretyczne podstawy automatyki, jako dziedziny nauki, zajmującej się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi.
 • Potrafi identyfikować oraz formułować werbalnie i matematycznie różnorodne problemy inżynierskie, związane z automatyką i robotyką przemysłową, poprzez zastosowanie zasad nauki i wiedzy inżynieryjno-technicznej.
 • Potrafi modelować matematycznie systemy dynamiczne, w tym układy sterowania, a także dokonywać ich syntezy, analizy i optymalizacji w dziedzinie częstotliwości i w dziedzinie czasu.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
 • Jest gotów samodzielnie poszerzać wiedzę z obszaru automatyki, niezbędną do świadomego projektowania i użytkowania układów zautomatyzowanych oraz rozumie potrzebę nieustannego prowadzenia takich studiów.

Prowadzący: Prof. Dr hab. inż. Jerzy Świder

Zakres przedmiotu:

 • Idea sterowania procesów i maszyn w oparciu o sterownik PLC
 • Pierwszy projekt w TIA Portal
 • Podstawowa diagnostyka sterownika PLC
 • Zasady tworzenia programów w języku drabinkowym LAD
 • Operacje logiczne w sterowniku PLC
 • Rodzaje obszarów pamięci sterownika
 • Monitorowanie i testowanie programów
 • Przekazywanie wartości pomiędzy parametrami
 • Monitorowanie i modyfikowanie zmiennych
 • Tworzenie backupów
 • Archiwizacja projektu
 • Formatowanie pamięci CPU

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zasady sterowania procesami i maszynami z zastosowaniem sterowników logicznych PLC.
 • Zna i rozumie zasady automatycznego sterowania urządzeń za pomocą sterowników logicznych oraz nowoczesnych przekształtników częstotliwości.
 • Zna i rozumie możliwości różnych paneli operatorskich i sterowników PLC.
 • Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • est gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Marcin Podsiadły

Zakres przedmiotu:

 • Sygnały analogowe, konfiguracja sprzętowa modułów AI/AQ
 • Operacje zmiennoprzecinkowe
 • Uniwersalne tworzenie programów – wykorzystanie zmiennych lokalnych
 • Zakładka Testing – narzędzia Call environment, Call hierarchy
 • Bloki funkcyjne FB
 • Praca z blokami danych DB

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zasady sterowania procesami i maszynami z zastosowaniem sterowników logicznych PLC.
 • Zna i rozumie zasady automatycznego sterowania urządzeń za pomocą sterowników logicznych oraz nowoczesnych przekształtników częstotliwości.
 • Zna i rozumie możliwości różnych paneli operatorskich i sterowników PLC.
 • Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Marcin Podsiadły

Zakres przedmiotu:

 • Czujniki - zagadnienia podstawowe, ujednolicenie nazewnictwa
 • Określenie właściwego sposobu zasilania, przyłącza procesowe
 • Podstawowe parametry czujników, nabycie umiejętności właściwego doboru
 • Typoszeregi wielkości, dobór właściwej obudowy
 • Charakterystyki głównych sygnałów wyjściowych
 • Podstawy teoretyczne zasady działania czujników zbliżeniowych: indukcyjnych, pojemnościowych, magnetycznych
 • Podstawy działania czujników z emisją energii, w tym w szczególności:
  1. - Czujniki optyczne oraz problemy doboru, zagadnienia sztucznego oświetlenia
   - Bramki optyczne, kurtyny bezpieczeństwa (kategorie zabezpieczeń)
   - Czujniki dyfuzyjne, czujniki refleksyjne, czujniki laserowe
   - Właściwości światłowodów jako medium transmisyjnego
 • Aplikacje czujników i monitorów temperatury oraz ciśnienia

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zasady sterowania procesami i maszynami z zastosowaniem sterowników logicznych PLC.
 • Zna i rozumie zasady automatycznego sterowania urządzeń za pomocą sterowników logicznych oraz nowoczesnych przekształtników częstotliwości.
 • Zna i rozumie możliwości różnych paneli operatorskich i sterowników PLC.
 • Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: dr inż. Piotr Michalski

Zakres przedmiotu:

 • Bezpieczeństwo pracy przy i z robotem - procedury bezpiecznej pracy podczas programowania i pracy automatycznej.
 • Panel operatora (KCP). Budowa i funkcje. Opcje dostępne w menu na poziomie operatora.
 • Poruszanie manipulatorem przy pomocy przycisków kierunku i (układy współrzędnych, ruchy osiami manipulatora w trybie pracy ręcznej, wykonywanie programu).
 • Wyznaczanie układów współrzędnych (narzędzia i bazy).
 • Programowanie ścieżki pracy robota – ruchy PTP, LIN i CIRC.
 • Ręczne i programowe sterowanie sygnałami cyfrowymi (OUT, PULSE).
 • Parametryzacja instrukcji ruchu.
 • Wykonywanie programu w trybie pracy ręcznej i automatycznej AUTO.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania stanowiska zrobotyzowanego, zawierającego niezbędne narzędzia oraz maszyny różnych producentów.
 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania narzędzi robota oraz maszyn, które robot obsługuje.
 • Potrafi uruchamiać roboty przemysłowe różnych, wiodących producentów.
 • Potrafi opisać konstrukcję i działanie układu robota dowolnego producenta.
 • Potrafi programować robota dowolnego producenta on-line w podstawowym zakresie.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Tomasz Nowak

Zakres przedmiotu:

 • Systemy bezpieczeństwa stosowane w robotyce przemysłowej
 • Etapy uruchomienia produkcji zrobotyzowanej
 • Bezpieczeństwo pracy z robotem - ogólne zasady
 • Bezpieczna praca w trybie ręcznym
 • Obsługa i kontrolki na elementach szafy robota
 • Obsługa joysticka
 • Przemieszczanie robota osiami
 • Przemieszczanie robota liniowo i reorientacja
 • Opis programowania robotów przemysłowych
 • Struktura programu w języku RAPID
 • Tworzenie własnych procedur
 • Typy punktów ruchu
 • Instrukcje ruchu osiami
 • Instrukcje ruchu liniowego
 • Parametryzowanie instrukcji ruchu
 • Korygowanie pozycji
 • Modyfikacja programów
 • Testowanie wprowadzonych zmian
 • Układ wejść i wyjść robota
 • Podgląd wyjść wejść
 • Backup Robota

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania stanowiska zrobotyzowanego, zawierającego niezbędne narzędzia oraz maszyny różnych producentów.
 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania narzędzi robota oraz maszyn, które robot obsługuje.
 • Potrafi uruchamiać roboty przemysłowe różnych, wiodących producentów.
 • Potrafi opisać konstrukcję i działanie układu robota dowolnego producenta.
 • Potrafi programować robota dowolnego producenta on-line w podstawowym zakresie.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Wojciech Szulc

Zakres przedmiotu:

 • Wprowadzenie do Siemens TIAPortal.
 • Tworzenie nowego projektu.
 • Konfiguracja sterownika PLC S7-1200.
 • Przygotowanie projektu TIA Portal dla panelu Basic.
 • Wykorzystanie kreatora dla panelu HMI.
 • Podstawowe elementy wizualizacji.
 • Konfiguracja, edycja i tworzenie plansz.
 • Animacje obiektów – Display (Appearance, Visibility) oraz Movement.
 • Wykresy.
 • Obsługa programu ProSave.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zasady sterowania procesami i maszynami z zastosowaniem sterowników logicznych PLC
 • Zna i rozumie systemy archiwizacji i raportowania w oprogramowaniu typu SCADA.
 • Potrafi skonfigurować podstawowy układ sterowników PLC i paneli operatorskich HMI.

Prowadzący: mgr inż. Marcin Podsiadły

Zakres przedmiotu:

 • Definicja pneumatyki, sterowania i napędu pneumatycznego.
 • Podstawy fizyczne pneumatyki.
 • Wady i zalety stosowania układów pneumatycznych w porównaniu do układów hydraulicznych czy elektrycznych.
 • Symbolika i nazewnictwo elementów pneumatycznych.
 • Budowa i podział sprężarek.
 • Zasada działania i elementy składowe układu przygotowania powietrza.
 • Zasady projektowania układów pneumatycznych.
 • Budowa i działanie elementów sterujących: sterowanie kierunkiem przepływu; sterowanie ciśnieniem; sterowanie natężeniem przepływu medium roboczego.
 • Pneumatyczne elementy wykonawcze w ruchu liniowym i obrotowym: tłokowe; membranowe; workowe i inne.
 • Praktyczne zastosowanie elektropneumatyki w procesach technologicznych.
 • Sterowanie pośrednie i bezpośrednie.
 • Zasady BHP w pneumatyce.
 • Zapis działania układu za pomocą cyklogramu działania i grafu.
 • Analiza i synteza wybranych procesów technologicznych sterowanych pneumatycznie. Komputerowe programy wspomagające proces projektowania i symulacji układów.
 • Sterowanie układów elektropneumatycznych z zastosowaniem sterownika programowalnych PLC.
 • Podczas zajęć laboratoryjnych zostaną zrealizowane następujące tematy:
  • automatyzacja wybranych procesów technologicznych,
  • przeprowadzenie analizy działania zaprojektowanego układu,
  • wykonanie dokumentacji utworzonego układu (cyklogram działania, graf, schemat układu),
  • przeprowadzeni syntezy według założonego cyklogramu działania,
  • komputerowa symulacja w programie FluidSIM,
  • tworzenie złożonych funkcji sterujących z zastosowaniem logiki Boole’a
  • minimalizacja funkcji Boolowskich, tworzenie tabeli stanów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki, potrzebne do zrozumienia działania współczesnych urządzeń. Zna procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu typowych zadań inżynierskich.
 • Zna i rozumie teoretyczne podstawy automatyki, jako dziedziny nauki, zajmującej się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi.
 • Potrafi identyfikować elementy pneumatyczne i elektropneumatyczne stosowane w przemyśle.
 • Potrafi zaprojektować dowolny układ pneumatyczny/ elektropneumatyczny.

Prowadzący: Dr hab. inż. Andrzej Wróbel

Zakres przedmiotu:

 • Omówienie aktualnej struktury Politechniki Śląskiej, Wydziału Mechanicznego Technologicznego i Firmy EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich. .
 • Omówienie zasad zdobywania i posługiwania się tytułami zawodowymi, stopniami naukowymi, tytułem naukowym.
 • Omówienie stanowisk i pełnionych na uczelniach wyższych funkcji.
 • Przedstawienie zasad, dotyczących struktury pracy końcowej na studiach podyplomowych oraz jej edycji.
 • Ochrona własności intelektualnej.
 • Przygotowanie Uczestnika do prezentacji przed komisją wyników swojej pracy końcowej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia związane ze strukturą Politechniki Śląskiej, Wydziału Mechanicznego Technologicznego i Firmy EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich.
 • Zna i rozumie zasad zdobywania i posługiwania się tytułami zawodowymi, stopniami naukowymi, tytułem naukowym.
 • Zna zasady, dotyczące struktury pracy końcowej na studiach podyplomowych oraz zasady jej edycji.
 • Rozumie konieczność ochrony własności intelektualnej innych autorów podczas tworzenia własnej pracy końcowej.
 • Jest przygotowany do prezentacji przed komisją wyników swojej pracy końcowej.

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder

Zakres przedmiotu:

 • Maszyna w ujęciu systemowym.
 • Narzędzia rozpoznawania stanów przebiegu procesu przemysłowego lub pracy maszyn.
 • Podział metod diagnostyki.
 • Zalecenia dotyczące pozyskiwania sygnałów diagnostycznych z maszyn. TPM - Total Productive Maintenance.
 • Cele wprowadzenia TPM.
 • Straty powodowane awariami oraz powody przestojów.
 • TPM a TQM – różnice i podobieństwa.
 • Metody eksploatacji.
 • Wdrożenie TPM. Wskaźniki TPM. Etapy wdrażania TPM.
 • Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (ang. Autonomous Maintenance).
 • Istotne elementy w monitorowaniu maszyn.
 • Metoda ADMA w zastosowaniach związanych z TPM.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zasady sterowania procesami i maszynami w kontekście optymalizacji ich pracy oraz zarządzeniem cyklem życia.
 • Zna i rozumie pojęcie Przemysłu 4.0 (Przemysłu Przyszłości), wirtualnego bliźniaka oraz wirtualnego uruchomienia.
 • Zna i rozumie mechanizmy prawidłowego wdrożenia i stosowania metodologii TPM.
 • Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii.
 • Jest gotów animować działania w obszarze Przemysłu 4.0, wykorzystując różne modele biznesowe.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
 • Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł na temat nowych technologii, oceniać je, selekcjonować i wykorzystywać.

Prowadzący: Dr hab. inż. Mariusz HetmańczykSEMESTR 2 – Edycja 3

Zakres przedmiotu:

 • Wstęp do przemysłowych sieci komunikacyjnych,
 • Przegląd standardowych protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w przemyśle na przykładzie sieci:
  • ProfiBus
  • ProfiNET
  • EtherCAT
  • Modbus RTU i TCP
  • ASi
 • Zestawienie i porównanie standardów Profibus, ProfiNET, EtherCAT, Modbus, ASi
 • Konfiguracja, wymiana danych oraz podstawy diagnostyki w sieciach:
  • ProfiBus
  • ProfiNET
  • EtherCAT
  • Modbus RTU i TCP
  • ASi
 • Możliwości rozwojowe przemysłowych sieci komunikacyjnych w ramach czwartej rewolucji przemysłowej Industry 4.0

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie ogólne działanie informacyjnych sieci przemysłowych PROFINET i PROFIBUS.
 • Potrafi dokonać samodzielnej konfiguracji sieci PROFINET i PROFIBUS w zakresie podstawowym.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Marcin Podsiadły

Zakres przedmiotu:

 • Systemy SCADA – wprowadzenie
 • Konfiguracja SCADA
 • Stworzenie nowego projektu dla sterownika i wizualizacji
 • Konfiguracja sterownika S7-1500, z którego będą pobierane informacje do wizualizacji
 • Konfiguracja połączenia wizualizacji ze sterownikiem PLC
 • Konfiguracja zmiennych w wizualizacji WinCC
 • Tworzenie ekranów wizualizacji, przełączanie między ekranami
 • Obiekty graficzne na bazie których jest tworzona wizualizacja - dynamiczne zmiany wyglądu obiektów od wartości zmiennych procesowych
 • Gotowe symbole graficzne, pola edycyjne, listy tekstowe i graficzne
 • Podstawowe zdarzenia obiektów wizualizacji - reakcja na kliknięcie myszką w obiekt graficzny, podstawowe funkcje biblioteczne podłączane do zdarzeń
 • Obsługa alarmów procesowych
 • Obsługa archiwizacji zmiennych, przedstawienie wartości archiwalnych na wykresach czasowych
 • Konfiguracja użytkowników systemu wizualizacji - zabezpieczenie przed dostępem dla osób nieuprawnionych

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zasady sterowania procesami i maszynami z zastosowaniem sterowników logicznych PLC
 • Zna i rozumie systemy archiwizacji i raportowania w oprogramowaniu typu SCADA.
 • Zna i rozumie możliwości różnych paneli operatorskich i sterowników PLC.
 • Potrafi tworzyć proste wizualizacje, weryfikujące poziomy dostępu do wybranych operacji.
 • Potrafi utworzyć proste ekrany w oparciu o listy, obiekty Faceplate, skrypty VB, pętle.
 • Potrafi skonfigurować podstawowy układ sterownika PLC i panelu operatorskiego HMI.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
 • Jest gotów samodzielnie poszerzać wiedzę z obszaru automatyki, niezbędną do świadomego projektowania i użytkowania układów zautomatyzowanych oraz rozumie potrzebę nieustannego prowadzenia takich studiów.

Prowadzący: mgr inż. Andrzej Kasprzycki

Zakres przedmiotu:

 • Przygotowanie przez Uczestnika studiów podyplomowych pracy końcowej.
 • Wystąpienia Uczestników z prezentacjami prac końcowych (10 min. wystąpienia każdego Uczestnika i 10 min. wspólnej dyskusji)
 • Przygotowanie przez Uczestnika studiów podyplomowych artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej.
 • Prezentacje przez Uczestników propozycji artykułów oraz dyskusja nad przedstawionymi propozycjami publikacji (10 min. wystąpienia każdego Uczestnika i 10 min. wspólnej dyskusji).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Jest autorem pracy końcowej, zaprezentowanej na zajęciach i obronionej w trakcie wspólnej dyskusji.
 • Jest autorem lub współautorem propozycji artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej, zaprezentowanego na zajęciach i przeanalizowanego w trakcie wspólnej dyskusji.

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder

Zakres przedmiotu:

 • Zasady bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych
  • Podstawowe zasady bezpiecznej pracy z robotem przemysłowym
 • Budowa robota przemysłowego (wiadomości podstawowe)
  • iPendant – podstawowe funkcje
  • Możliwości zastosowań robotów przemysłowych
 • Sterowanie robotem w trybie manualnym
  • Poruszanie robotem w trybie: joint, word, tool
 • Programowanie on-line
  • Tworzenie nowego i edycja istniejącego programu, zarządzanie programami
  • Instrukcja ruchu i edycja jej parametrów
  • Uruchamianie programu w trybie ręcznym
 • Bezpieczne zatrzymanie, modyfikacja i ponowne uruchomienie programu robota
 • Instrukcje programowe
  • Pętle, etykiety
  • Instrukcje warunkowe IF
  • Obsługa wejść/wyjść
  • Rejestry numeryczne
 • Uruchomienie programu w trybie automatycznym
 • Ręczna manipulacja punktem
 • Backup programów i plików systemowych

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania stanowiska zrobotyzowanego, zawierającego niezbędne narzędzia oraz maszyny różnych producentów.
 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania narzędzi robota oraz maszyn, które robot obsługuje.
 • Potrafi uruchamiać roboty przemysłowe różnych, wiodących producentów.
 • Potrafi uruchamiać roboty przemysłowe różnych, wiodących producentów.
 • Potrafi opisać konstrukcję i działanie układu robota dowolnego producenta.
 • Potrafi programować robota dowolnego producenta on-line w podstawowym zakresie.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Karol Franc

Zakres przedmiotu:

 • Bezpieczeństwo pracy przy i z robotem - procedury bezpiecznej pracy podczas programowania i pracy automatycznej.
  • Panel operatora (KCP). Budowa i funkcje. Opcje dostępne w menu na poziomie operatora.
 • Zasady bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych:
  • Podstawowe zasady bezpiecznej pracy z robotem przemysłowym.
 • Budowa robota przemysłowego (wiadomości podstawowe):
  • Teach Pendant – podstawowe funkcje.
 • Sterowanie robotem w trybie manualnym:
  • Poruszanie robotem w trybie: joint, word, tool.
  • Wejścia/Wyjścia – symulacja wejść i wystawianie wyjść.
 • Programowanie on-line:
  • Tworzenie nowego i edycja istniejącego programu.
  • Typy ruchów robota, parametryzacja instrukcji ruchu.
  • Uruchamianie programu w trybie ręcznym.
 • Bezpieczne zatrzymanie, modyfikacja i ponowne uruchomienie programu robota.
 • Uruchomienie programu w trybie automatycznym.
 • Układy współrzędnych - tworzenie i modyfikacja:
  • Narzędzia (Tool Frames).
  • Użytkownika (User Frames).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania stanowiska zrobotyzowanego, zawierającego niezbędne narzędzia oraz maszyny różnych producentów.
 • Zna i rozumie podstawowe zasady konfigurowania narzędzi robota oraz maszyn, które robot obsługuje.
 • Potrafi uruchamiać roboty przemysłowe różnych, wiodących producentów.
 • Potrafi opisać konstrukcję i działanie układu robota dowolnego producenta.
 • Potrafi programować robota dowolnego producenta on-line w podstawowym zakresie.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Tomasz Nowak

Zakres przedmiotu:

 • Definicje i cechy napędów:
  • Klasyczne napędy elektryczne.
  • Serwonapęd, napęd mechatroniczny.
 • Budowa i działanie silników elektrycznych:
  • Silnik prądu stałego.
  • Silnik prądu przemiennego.
  • Moc elektryczna.
 • Układy zasilania w przemysłowych napędach elektrycznych.
  • Bezpośredni.
  • Gwiazda-trójkąt.
  • Softstart.
  • Przemiennik częstotliwości (podstawowa konfiguracja w praktyce).
 • Sterowanie w napędach elektrycznych z przemiennikiem częstotliwości:
  • Automatyczna regulacja parametrów ruchu (tryb skalarny, tryb wektorowy).
  • Czujniki w regulacji prędkości i pozycji.
  • Hamowanie.
 • Podstawowe zagadnienia z diagnostyki przemysłowych napędów elektrycznych
  • Wielkości diagnostyczne.
  • Monitorowanie i archiwizacja parametrów eksploatacyjnych za pomocą wykresów.
  • Identyfikacja nieprawidłowości w układach z przemiennikiem częstotliwości.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki, potrzebne do zrozumienia działania współczesnych urządzeń.
 • Zna procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu typowych zadań inżynierskich.
 • Zna i rozumie zasady sterowania procesami i maszynami z zastosowaniem sterowników logicznych PLC.
 • Zna i rozumie zasady automatycznego sterowania urządzeń za pomocą sterowników logicznych oraz nowoczesnych przekształtników częstotliwości.

Prowadzący: dr inż. Julian Malaka

Zakres przedmiotu:

 • Sieci przemysłowe, proces i komponenty ICS
  • Omówienie komponentów sieci przemysłowej
  • Wstęp do modelu PERA
 • Wprowadzenie do sieci przemysłowych opartych o Ethernet
  • Sieciowy model ISO/OSI i protokoły natywne dla każdej warstwy
  • Komunikacja w sieci Ethernet – podstawy
  • Komunikacja w warstwach wyższych L3 i L4
  • Przegląd protokołów przemysłowych
 • Ataki na systemy przemysłowe
  • Podatności w protokołach i komponentach ICS
  • ICS Kill Chain – fazy ataku i przykłady udanych ataków
 • Możliwości działań defensywnych
  • Architektura
  • Ochrona pasywna
  • Ochrona aktywna
  • Działania wywiadowcze
  • Działania ofensywne
  • Aktywny cykl działań cyberbezpieczeństwa
 • Przegląd norm i dobrych praktyk
  • Standard IEC 62443
  • Ustawa o KSC, materiały RCB
 • Ćwiczenia 1 - Inwentaryzacja zasobów systemów ICS
 • Ćwiczenia 2 – Monitorowanie bezpieczeństwa sieci
 • Ćwiczenia 3 – Bezpieczna architektura ICS

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki, potrzebne do zrozumienia działania współczesnych urządzeń. Zna procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu typowych zadań inżynierskich.
 • Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa cybernetycznego sieci przemysłowych.
 • Potrafi uruchomić monitorowanie infrastruktury sieciowej w systemie IDS.
 • Potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą: Przemysłu 4.0, zarządzania ryzykiem, decyzji biznesowych.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Stefan Bednarczyk

Zakres przedmiotu:

 • Podstawowe pojęcia i koncepcje cyberbezpieczeństwa:
  • Poufność, integralność, dostępność, niezaprzeczalność, rozliczalność.
  • Zagrożenia, ataki, zasoby.
  • Ryzyko, podatności.
  • Najniższe uprawnienia i rozdział obowiązków, ochrona wielowarstwowa.
 • Rodzaje cyberzagrożeń i ataków:
  • Złośliwe oprogramowanie.
  • Ataki socjotechniczne.
  • Zagrożenia pochodzące z wewnątrz organizacji.
  • Przyczyny występowania zagrożeń.
 • Fazy cyberataku:
  • Kill-chain.
  • Model Mitre ATT&CK.
  • Przegląd udanych ataków.
 • Techniki i zasady zabezpieczania systemów informatycznych zgodnie z defence-in-depth:
  • Bezpieczeństwo fizyczne.
  • Uwierzytelnianie, autoryzacja, kontrola dostępu.
  • Ciągłe monitorowanie sieci, systemy wykrywanie włamań.
  • Zapory sieciowe i systemy zapobiegania włamaniom.
  • Segmentacja sieci.
  • Systemy antywirusowe.
  • Hardening systemów.
  • Rozwiązania kryptograficzne.
 • Normy i dobre praktyki.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki, potrzebne do zrozumienia działania współczesnych urządzeń. Zna procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu typowych zadań inżynierskich.
 • Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa cybernetycznego sieci przemysłowych.
 • Potrafi uruchomić monitorowanie infrastruktury sieciowej w systemie IDS.
 • Potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą: Przemysłu 4.0, zarządzania ryzykiem, decyzji biznesowych.
 • Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: mgr inż. Stefan Bednarczyk

Zakres przedmiotu:

 • Wprowadzenie do napędów i sterowań hydrostatycznych
 • Podstawy działania napędów hydraulicznych i hydrotronicznych
 • Parametry pracy napędów hydrostatycznych
 • Budowa typowego napędu hydraulicznego
 • Funkcje elementów składowych napędów i sterowań hydraulicznych
 • Wprowadzenie do techniki sterowania proporcjonalnego
 • Symulacja działania wybranych układów napędowych w środowisku symulacyjnym
 • Budowa układów na stanowiskach szkoleniowych
  • Poruszanie robotem w trybie: joint, word, tool
  • Analiza działania układów z liniowymi i obrotowymi odbiornikami
  • Analiza działania układów sterowanych dławieniowo i objętościowo – porównanie strat mocy
  • Analiza działania układów z zaworami proporcjonalnymi przepływu i ciśnienia
 • Porównanie wyników analiz symulacyjnych z wynikami pomiarów układów rzeczywistych

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Zna i rozumie zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki, potrzebne do zrozumienia działania współczesnych urządzeń. Zna procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu typowych zadań inżynierskich.
 • Zna i rozumie budowę i zasady działania najważniejszych elementów hydrauliki siłowej i hydrotroniki.
 • Zna i rozumie symbole graficzne, czyta oraz interpretuje schematy układów hydraulicznych.
 • Potrafi samodzielnie budować, montować, uruchamiać i testować poprawność działania prostych układów hydraulicznych i hydrotronicznych.
 • Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Prowadzący: dr inż. Dominik Rabsztyn

Zakres przedmiotu:

 • Przygotowanie przez Uczestnika studiów podyplomowych pracy końcowej.
 • Wystąpienia Uczestników z prezentacjami prac końcowych (10 min. wystąpienia każdego Uczestnika i 10 min. wspólnej dyskusji)
 • Przygotowanie przez Uczestnika studiów podyplomowych artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej.
 • Prezentacje przez Uczestników propozycji artykułów oraz dyskusja nad przedstawionymi propozycjami publikacji (10 min. wystąpienia każdego Uczestnika i 10 min. wspólnej dyskusji).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

 • Jest autorem pracy końcowej, zaprezentowanej na zajęciach i obronionej w trakcie wspólnej dyskusji.
 • Jest autorem lub współautorem propozycji artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej, zaprezentowanego na zajęciach i przeanalizowanego w trakcie wspólnej dyskusji.

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder


studia podyplomowe


ZAPISZ SIĘ!


TERMINARZ

Miejsca realizacji zajęć:

 • EMT-Systems – siedziba firmy EMT-Systems Sp. z o.o ul. Bojkowska 35A, Gliwice, budynek CECHOWNIA Gliwice
 • Wydział MT, sala 279 – Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, ul Konarskiego 18A, Gliwice sala 279 II.piętro
 • CNT Politechniki Śl. – Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej, ul Konarskiego 22B, Gliwice

Termin / MiejsceGodzinyPrzedmiot
Semestr 1
12 października 2024 r.
(sobota)
Wydział MT, sala Rady Wydziału
9:00 – 10:30Uroczyste otwarcie studiów ARiCPP
12 października 2024 r.
(sobota)
EMT-Systems
11:00 – 17:00Czujniki w aplikacjach przemysłowych (dr inż. Piotr Michalski)
13 października 2024 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Grupa A: Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów – Moduł 1* (mgr inż. Wojciech Szulc)

Grupa B: Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów Moduł 2* (mgr inż. Tomasz Nowak)

26 października 2024 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
9:00 – 13:00Podstawy automatyki przemysłowej; wykład cz.1 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
26 października 2024 r.
(sobota)
EMT-Systems
13:00 – 17:00Elementy i układy sterowania pneumatycznego; cz.1 (dr hab. inż. Andrzej Wróbel, prof. PŚ)
27 października 2024 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Grupa B: Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów Moduł 2* (mgr inż. Wojciech Szulc)

Grupa A: Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów Moduł 1* (mgr inż. Tomasz Nowak)

16 listopada 2024 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
9:00 – 13:00Podstawy automatyki przemysłowej; wykład cz.2 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
16 listopada 2024 r.
(sobota)
EMT-Systems
13:00 – 17:00Elementy i układy sterowania pneumatycznego; cz.2 (dr hab. inż. Andrzej Wróbel, prof. PŚ)
17 listopada 2024 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Automatyzacja sterowania procesami PLC – Moduł 1* (mgr inż. Marcin Podsiadły)
30 listopada 2024 r.
(sobota)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Automatyzacja sterowania procesami PLC – Moduł 2* (mgr inż. Marcin Podsiadły)
1 grudnia 2024 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Metodologia TPM w automatyce przemysłowej (Dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk, prof. PŚ)
14 grudnia 2024 r.
(sobota)
CNT Politechniki Śl.
9:00 – 17:00Rewolucje przemysłowe / Industry 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja procesów – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 (APA Group)
15 grudnia 2024 r.

(niedziela)
EMT-Systems

9:00 – 17:00Zastosowania paneli operatorskich HMI (mgr inż. Marcin Podsiadły)
11 stycznia 2025 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
9:00 – 13:00Egzamin z „Podstaw automatyki przemysłowej” / Omówienie egzaminu.
Seminarium z zakresu przygotowywania pracy końcowej; cz.1 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
25 stycznia 2025 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
9:00 – 13:00Ewentualny egzamin z „Podstaw automatyki przemysłowej”
Seminarium z zakresu przygotowywania pracy końcowej; cz.2 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)


Termin / MiejsceGodzinyPrzedmiot
Semestr 2
8 marca 2025 r.
(sobota)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Grupa A: Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów – Moduł 3* (mgr inż. Karol Franc)

Grupa B: Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów – Moduł 4* (mgr inż. Tomasz Nowak)

9 marca 2025 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Przemysłowe sieci komunikacyjne – PROFINET, Ethernet (mgr inż. Marcin Podsiadły)
22 marca 2025 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
9:00 – 13:00Teoria sterowania; wykład cz.1 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
22 marca 2025 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
13:00 – 17:00Wsparcie i finansowanie procesów cyfryzacji i automatyzacji (CP4.0PŚ – dr Andrzej Soldaty)
23 marca 2025 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Grupa B: Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów – Moduł 3* (mgr inż. Karol Franc)

Grupa A: Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów – Moduł 4* (mgr inż. Tomasz Nowak)

5 kwietnia 2025 r.
(sobota)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Wizualizacja procesów przemysłowych – systemy SCADA TIA Portal (mgr inż. Marcin Podsiadły)
6 kwietnia 2025 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Grupa A: Napędy i sterowania w hydraulice siłowej (dr inż. Dominik Rabsztyn)

Grupa B: Wybrane, elektryczne systemy napędowe w przemyśle – (dr inż. Julian Malaka)

26 kwietnia 2025 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
9:00 – 13:00Teoria sterowania; wykład cz.2 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
26 kwietnia 2025 r.
(sobota)
EMT-Systems
13:00 – 17:00Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych (mgr inż. Stefan Bednarczyk)
27 kwietnia 2025 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Grupa B: Napędy i sterowania w hydraulice siłowej (dr inż. Dominik Rabsztyn)

Grupa A: Wybrane, elektryczne systemy napędowe w przemyśle – (dr inż. Julian Malaka)

10 maja 2025 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
9:00 – 13:00Egzamin z „Teorii sterowania” / Omówienie egzaminu
Seminarium i projekt z zakresu pracy końcowej cz.1 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
11 maja 2025 r.
(niedziela)
EMT-Systems
9:00 – 17:00Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki (mgr inż. Stefan Bednarczyk)
24 maja 2025 r.
(sobota)
Wydział MT, sala 279
9:00 – 13:00Ewentualny egzamin z „Teorii sterownia” / Omówienie egzaminu
Seminarium i projekt z zakresu pracy końcowej cz.2 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
24 maja 2025 r.
(sobota)
EMT-Systems
13:00 – 17:00Zajęcia fakultatywne dla chętnych: „Programowanie sterowników PLC SIMATIC w TIA Portal”
7 czerwca 2025 r.
(sobota)
EMT-Systems
9:00 – 13:00Obrona pracy końcowej  cz.1 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
7 czerwca 2025 r.
(sobota)
EMT-Systems
13:00 – 17:00Zajęcia fakultatywne dla chętnych: „Programowanie sterowników PLC SIMATIC w TIA Portal”
14 czerwca 2025 r.
(sobota)
EMT-Systems
9:00 – 13:00Obrona pracy końcowej  cz.2 (prof. dr hab. inż. Jerzy Świder)
Zakończenie zajęć.
28 czerwca 2025 r.
(sobota)
Wydział MT, sala Rady Wydziału
9:00 – 10:30Uroczyste wręczenie świadectw ukończenie studiów.

 

Legenda:
*Roboty przemysłowe Moduł 1 – zajęcia na robotach ABB
*Roboty przemysłowe Moduł 2 – zajęcia na robotach KUKA
*Roboty przemysłowe Moduł 3 – zajęcia na robotach FANUC
*Roboty przemysłowe Moduł 4 – zajęcia na robotach KUKA
*PLC Moduł 1 – zajęcia na sterownikach SIMATIC S-1500 / TIAPortal
*PLC Moduł 2 – zajęcia na sterownikach SIMATIC S-1500 / TIAPortalLABORATORIA

Prezentujmy opisy, zdjęcia i filmy z laboratoriów, w których będą prowadzone poszczególne zajęcia podczas Studiów Podyplomowych „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych„.

Przedmiot: Automatyzacja sterowania procesami

Laboratoria są wyposażone w nowoczesny sprzęt, funkcjonujący zgodnie ze standardami przemysłowymi, dostarczony przez uznanych, wiodących producentów. W trakcie zajęć z przedmiotu „Automatyzacja sterowania procesami” będą dostępne takie urządzenia, jak:

 • sterowniki PLC Siemens SIMATIC S7-1500 z zadajnikami sygnałów,
 • oprogramowanie TIAPortal, w wersji V17,
 • stanowiska wykonawcze, umożliwiają wykonywanie ćwiczeń w oparciu o rzeczywiste elementy, stosowane w automatyce przemysłowej,
 • oprogramowanie Codesys3.5 i GX Works 2,
 • sterowniki PLC Mitsubishi i Wago.

Standard realizacji ćwiczeń to jedna lub co najwyżej dwie osoby przy kompletnie wyposażonym stanowisku laboratoryjnym.


Przedmiot: Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – KUKA, FANUC, ABB

Podczas zajęć z zakresu programowania i obsługi robotów wykorzystujemy autorskie, profesjonalne stanowiska zrobotyzowane, w skład których wchodzi 20 robotów przemysłowych typu:

 • FANUC LR Mate 200iD 4s z kontrolerem R-30iB Mate,
 • FANUC A-520i – przeznaczony do zastosowań związanych z przenoszeniem i montażem,
 • ABB IRB 120 z kontrolerem IRC5 RW 6
 • ABB IRB 1200 z kontrolerem IRC5 RW 6
 • ABB IRB 2400 z kontrolerem IRC5 RW 5
 • ABB IRB 6640 z kontrolerem IRC5 RW 5
 • KUKA KR10 R1420 – CYBERTECH NANO,
 • KUKA KR6 R900 SIXX z serii KR AGILUS,
 • KUKA KR6 R700 SIXX z serii KR AGILUS.

Przedmiot: Przemysłowe sieci komunikacyjne – PROFINET, Ethernet

Stanowiska sieciowe, wykorzystywane podczas zajęć, są zbudowane z urządzeń wielu producentów. Pozwalają one Uczestnikom zapoznać się w trakcie ćwiczeń z różnymi sposobami konfiguracji i diagnozowania odmiennych typów elementów sieciowych. Stanowiska laboratoryjne składają się z następujących elementów:

 • sterowniki Siemens SIMATIC S71500,
 • sterowniki Siemens SIMATIC S7-1200 oraz panel HMI KTP700,
 • programatory z oprogramowaniem TIAPortal v17,
 • Sinamics V90: Przekształtnik + silnik serwo,
 • wielofunkcyjne systemy wejść/wyjść ET 200S,
 • panele SIMATIC HMI KTP8,
 • switche Scalance X204IRT,
 • switche SCALANCE XB005,
 • systemy pozycjonowania absolutnego Pepperl-Fuchs PXV + taśma kodowa DataMatrix,
 • rozproszone układy wejść/wyjść Lumberg 980 ESL 109 oraz 980 ESL 303,
 • zdecentralizowane systemy magistrali I / O LioN-Link 940 ESL 601 oraz moduły 8x IN/OUT, 4x AI 0-10V,
 • rozproszone wejścia/wyjścia Balluff BNI PNT 502 oraz BNI PNT 302.

Przedmiot: Wizualizacja procesów przemysłowych – systemy SCADA

Laboratoria są wyposażone w nowoczesny sprzęt, funkcjonujący zgodnie ze standardami przemysłowymi, dostarczony przez uznanych, wiodących producentów. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji stanowiska przeznaczone do nauki i rozwiązywania zadań przemysłowych, z zastosowaniem oprogramowania WinCC Professional TIAPortal v17 oraz sterowników Siemens SIMATIC S7-1500.


Przedmiot: Elementy i układy sterowania pneumatycznego

Stanowiska dla Uczestników zostały specjalistycznie wyposażone. Uczestnicy mają dostęp do stacji komputerowych z oprogramowaniem symulacyjnym, najnowszych katalogów produktowych, przekrojów komponentów pneumatyki, bogato wyposażonych laboratoriów, przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń praktycznych.


Przedmiot: Napędy i sterowania w hydraulice siłowej

Sale i laboratoria szkoleniowe zapewniają Uczestnikom możliwość pracy na przemysłowych komponentach i układach hydrauliki siłowej najpopularniejszych producentów, takich jak PARKER Hannifin, BOSCH Rexroth, Manuli Fluiconnecto, HYDAC oraz PONAR WADOWICE.

Podczas praktycznych zajęć wykorzystujemy różnorodne stanowiska szkoleniowe.


Przedmiot: Rewolucje przemysłowe / Industry 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja procesów – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0

Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 to showroom przemysłowy, zaprojektowany, wykonany i prowadzony przez APA GROUP, dostawcy nowoczesnych rozwiązań z zakresu inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami, który pozwala zapoznać się z bliska z procesami produkcji w standardach Przemysłu 4.0. Do projektu showroomu zostały zaproszone czołowe organizacje, reprezentujące polską i światową gospodarkę, edukację i przemysł. Duży przekrój prezentowanych na stacji rozwiązań gwarantuje obszerną dawkę wiedzy i unikatową bazę edukacyjną z zakresu Przemysłu 4.0. SZCZEGÓŁOWY OPIS.ZAPISZ SIĘ!


KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia na studiach podyplomowych ARiCPP poprowadzą jedni z najlepszych ekspertów w regionie z poszczególnych dziedzin automatyki przemysłowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie prac wdrożeniowo-inżynierskich, dydaktyki, a także prowadzenia zajęć i szkoleń przemysłowych.Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder

Kierownik studiów podyplomowych Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych. Twórca i wieloletni dyrektor Instytutu Automatyzacji Procesów Technologiczny i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechnika Śląska. Dziekan dwóch kadencji Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów i magistrów inżynierów mechaników, automatyków oraz opiekun i promotor wielu pracowników naukowych. Autor licznych książek i publikacji naukowych w dziedzinie inżynierii mechanicznej i automatyzacji. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmioty:

 • Podstawy automatyki przemysłowej – 10h
 • Teoria sterowania – 10h
 • Seminarium z zakresu przygotowywania pracy końcowej – 10h
 • Seminarium i projekt z zakresu pracy końcowej; artykuł z obszaru implementacji automatyki przemysłowej – 20hDr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk

Profesor Politechniki Śląskiej, pracuje w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0, automatyką i robotyką, sterowaniem, mechatroniką, diagnostyką przemysłową, predykcją stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologiami MEMS. Autor ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Metodologia TPM w automatyce przemysłowej – 10hDr hab. inż. Andrzej Wróbel

Profesor Politechniki Śląskiej, pracuje w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Projektant układów sterowania oraz maszyn przemysłowych. Autor i współautor licznych prac naukowych i dydaktycznych z zakresu mechatroniki, automatyki przemysłowej i mechaniki maszyn. Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Kierownik i uczestnik prac badawczych z zakresu szeroko pojętej mechatroniki. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Elementy i układy sterowania pneumatycznego – 10hDr Andrzej Soldaty

Dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej. Swoją karierę zawodową związał z obszarem automatyki przemysłowej. Kierował Działem Robotyzacji w firmie ROBRA „Chemoautomatyka”. Pracował dla Festo, dostawcy rozwiązań i komponentów dla automatyki przemysłowej. Uczestniczył w budowie i rozwoju firmy Festo w Polsce, prowadził również projekty międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o. Od czerwca 2016 do marca 2019 był ekspertem w Zespole ds. Transformacji Przemysłowej powołanego przy Ministerstwie Rozwoju. W okresie od marca 2019 do grudnia 2020 był Prezesem Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Z wykształcenia mechanik i automatyk. Ukończył również studia doktoranckie z ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Wsparcie i finansowanie procesów cyfryzacji i automatyzacji – 5hDr inż. Piotr Michalski

Doktor nauk technicznych, specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, czujników i sieci przemysłowych oraz napędów elektrycznych, z 24-letnim doświadczeniem przemysłowym. Posiada certyfikowane kwalifikacje z zakresu integrowania systemów automatyki, między innymi takich firm jak: Siemens, ifm electronic, Mitsubishi Electric, Balluff, GE, Festo, SEW Eurodrive oraz B&R. Główny obszar zainteresowań naukowych to współczesne interfejsy komunikacyjne czujników przemysłowych oraz systemy IIoT do predykcyjnego utrzymania pracy maszyn i urządzeń przemysłowych. Jako pracownik naukowo dydaktyczny Politechniki Śląskiej, posiada doświadczenie, które w pracy dydaktycznej przekłada się na wspaniały kontakt z kursantami. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Automatyzacja sterowania procesami – PLC Codesys – 10hMgr inż. Marcin Podsiadły

Programista systemów sterowania, specjalizujący się w programowaniu sterowników PLC w środowisku SIEMENS TIA Portal. Wiedzę i praktyczne umiejętności zdobywał w trakcie tworzenia i uruchamiania nowych instalacji, zarówno w kraju, jak i za granicą, gdzie do jego obowiązków należało programowanie sterowników PLC i paneli operatorskich HMI, konfiguracja urządzeń automatyki oraz praca z sieciami przemysłowymi. Doświadczenie zdobywał także w trakcie pracy w dziale Badań i Rozwoju przy projektowaniu systemów nawigacji automatycznych wózków samojezdnych AGV. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Automatyzacja sterowania procesami – PLC Siemens / TIAPortal – 10h
 • Automatyzacja sterowania procesami – PLC Mitsubishi /GX Works 2 – 10h
 • Zastosowania paneli operatorskich HMI – 10hDr inż. Dominik Rabsztyn

Adiunkt w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki. Konstruktor hydrostatycznych układów napędowych i ekspert w zakresie diagnostyki maszyn. Autor oraz współtwórca ponad 30 artykułów naukowo-technicznych z zakresu napędów i sterowań hydraulicznych, budowy i eksploatacji maszyn oraz symulacji komputerowych. Wyróżniony Stypendium Funduszu Stypendialno-Stażowego na Rzecz Rozwoju Transferu Wiedzy w Regionie. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz. Prelegent na konferencjach i seminariach związanych z eksploatacją i diagnostyką maszyn. Wieloletni praktyk oraz innowator w zakresie hydrostatycznych układów napędowych. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Napędy i sterowania w hydraulice siłowej – 10h

Mgr inż. Tomasz Nowak

Specjalista z zakresu programowania, uruchomiania oraz ustawiania stacji zrobotyzowanych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie przemysłowe w zakładach zajmujących się bezpośrednio nadzorem nad procesem zgrzewania, klejenia i spawania karoserii samochodowych, a także budowy stacji zrobotyzowanych. Koordynator i trener szkoleń z zakresu programowania robotów FANUC, KUKA, Yaskawa. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów KUKA
 • Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów YASKAWA

Mgr inż. Wojciech Szulc

Autor pierwszej platformy szkoleniowej z zakresu robotów przemysłowych w EMT-Systems. Robotyk integrator, działający na projektach linii zrobotyzowanych dla JLR: Discovery, Defender. Daimler: S-Class, C-class, Sprinter, VW: Arteon Shooting break, ID.3, VIBN VW T7. Przeprowadził liczne uruchomienia stanowisk zrobotyzowanych na robotach ABB oraz KUKA, pomiary baz i narzędzi robotów z wykorzystaniem trackera pomiarowego Leica, optymalizacje czasu cyklu, ekspertyzy, oraz certyfikacje CE. Od 6 lat prowadzi również szkolenia z zakresu programowania robotów ABB i od niedawna KUKA w centrum szkoleń inżynierskich EMT-Systems w formie stacjonarnej i on-line. Poprowadzi przedmiot:

 • Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów ABB
Dr inż. Julian Malaka

Doktor inżynier, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Jest zaangażowany w prace Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości jako ekspert w dziedzinie robotów autonomicznych. Ma duże doświadczenie w realizacji projektów dotyczących głównie automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych oraz techniki napędowej. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Wybrane, elektryczne systemy napędowe w przemyśle – 10h

Mgr inż. Stefan Bednarczyk

Elektronik, projektant systemów informatycznych, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa przemysłowego, kierownik działu technicznego Tekniska Polska. Certyfikowany ekspert z zakresu cyberbezpieczeństwa przemysłowego: GIAC GICSP (Global Industrial Cyber Security Professional). Certyfikaty dot. administracji sieciami: Certified StormShield Network Administrator (CSNA), Cisco CCNA. Szkolenia: CEH v10 (Certified Ethical Hacker), Cisco CCNP. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmioty:

 • Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki – 10h
 • Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych – 5h

Mgr inż. Karol Franc

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu programowania, uruchamiania stacji zrobotyzowanych oraz konfigurowania stref bezpieczeństwa robotów FANUC, ABB, KUKA w największych zakładach branży motoryzacyjnej na terenie Polski i poza jej granicami. Specjalista w uruchamianiu systemów PickMaster oraz iRPickTool. Aktywny zawodowo trener z zakresu programowania robotów FANUC. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmioty:

 • Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych budowa i programowanie robotów FANUC

Dr inż. Sebastian Temich

Doktor inżynier w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Specjalista w obszarach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w zastosowaniu przemysłowym w APA Sp z o.o. W codziennej pracy skupia się na wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji w diagnostyce prewencyjnej procesów produkcyjnych. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Rewolucje przemysłowe / Industry 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja procesów – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 – 10hmgr inż. Jacek Kucharczyk

Specjalista i pasjonat w dziedzinie systemów IOT i BigData w APA Sp. z o.o. Prowadzi projekty z zakresu przetwarzania dużych zbiorów danych. Absolwent Wydziału AEI Politechniki Śląskiej na kierunku Informatyka. Prowadzi wykłady dla studentów studiów dziennych jak i MBA. Podczas Studiów Podyplomowych ARiCPP poprowadzi przedmiot:

 • Rewolucje przemysłowe / Industry 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja procesów – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 – 10hstudia podyplomoweOPŁATY I BONUSY

Ważne informacje dla Uczestnika Studiów Podyplomowych ARiCPP


Informacje podstawowe:

 • Koszt uczestnictwa: 14400 zł / osoba.
 • Czas trwania Studiów Podyplomowych ARiCPP: 2 semestry.
 • Łączna liczba godzin zajęć kontaktowych: 220h
 • Łączna liczba dni prowadzenia zajęć kontaktowych: 22
 • Każdy uczestnik otrzymuje dodatkowo Voucher o wartości 3000 zł netto na szkolenia w EMT-Systems
 • Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie szóstym PRK, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie).

Informacje dodatkowe:

 • Dni odbywania się zajęć: soboty i niedziele.
 • Jedyne w Polsce studia, umożliwiające praktyczną, indywidualną realizację ćwiczeń z wykorzystaniem kompleksowo wyposażonych stanowisk szkoleniowych, robotów przemysłowych, demonstratorów technologii, aktualnych, licencjonowanych wersji oprogramowania inżynierskiego.
 • Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej oraz inżynierów praktyków, projektantów i integratorów systemów automatyki.
 • Absolwenci Studiów Podyplomowych ARiCPP nabędą kompleksową wiedzę z zakresu najnowocześniejszych trendów w automatyce przemysłowej, zdobędą wiedzę z zakresu wykorzystania i posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem, a także będą przygotowani do prowadzenia nadzoru nad złożonymi systemami produkcyjnymi, działającymi zgodnie ze standardami Przemysłu 4.0.

ZAPISZ SIĘ!
PARTNERZY

W organizacji i prowadzeniu zajęć wspierają nas następujący Partnerzy i Patroni studiów ARiCPP


Siemens AG jest globalnym liderem technologicznym, który łączy świat cyfrowy z fizycznym, oferując dzięki temu liczne korzyści swoim klientom oraz całemu społeczeństwu. Spółka koncentruje swoje działania na inteligentnej infrastrukturze dla budynków, zdecentralizowanych systemach energetycznych, automatyzacji i cyfryzacji przemysłu przetwórczego i produkcyjnego, a także na inteligentnych rozwiązaniach mobilnych dla branży transportu drogowego i kolejowego.

Siemens


Lider na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami. Firma posiada 20 lat doświadczenia i dziesiątki udanych wdrożeń dla instytucji, osób prywatnych, gmin i zakładów przemysłowych na całym świecie. APA to kompleksowe podejście do biznesu – od zarządzania i automatyzacji budynków oraz procesów przemysłowych, po efektywne zarządzanie energią. APA Group działa wszędzie tam, gdzie trzeba oswoić technologię i uczynić ją bardziej użyteczną.

Siemens


Transmisji Danych i Cyberbezpieczeństwa w OT. Niemal 20 lat doświadczenia, prawie 4000 zadowolonych klientów, ponad 70.000 urządzeń dostarczonych na polski rynek, w tym, do najbardziej wymagających i newralgicznych instalacji infrastruktury krytycznej. W sieciach przemysłowych [OT/ICS] i ich cyberbezpieczeństwie pracownicy firmy są ekspertami. Wykonują usługi wdrożenia, doradzają, dostarczają rozwiązania, pomagające realizować konkretne potrzeby w projektach automatyki przemysłowej.

Siemens


W zakresie działalności Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej mieści się prowadzenie działalności badawczej, wdrożeniowej, szkoleniowej i edukacyjnej a także opracowywanie i rozwój innowacyjnych technologii Przemysłu 4.0. To również generowanie know-how oraz własności intelektualnej, pozyskiwanie aparatury umożliwiającej prowadzenie badań i działalności edukacyjnej w celu podnoszenia wiedzy praktycznej polskiej kadry specjalistycznej.

Siemens

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) to w ostatnich latach najlepsza strefa w Polsce, Europie i nr 2 na świecie, według Financial Times. Działa tu blisko 540 firm, które zainwestowały już ponad 44 mld zł i utworzyły 90 tys. miejsc pracy. Inicjatywą KSSE realizowaną na rzecz przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej oraz zaawansowanych technologii jest Klaster „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” (SA&AM), którego celem jest zbudowanie silnej platformy wymiany i współpracy między przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi i naukowymi.

KSSEDYPLOMY I CERTYFIKATY

Uczestnicy Studiów Podyplomowych ARiCPP, po pozytywnym zaliczeniu planowanych egzaminów i obronie pracy końcowej, otrzymują następujące świadectwa i certyfikaty:

 • Świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Śląską. Wzór zawiera niezbędne elementy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych określone odrębnymi przepisami. Studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej są prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), Statutu Politechniki Śląskiej, Regulaminu studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej.
 • Certyfikat wydany przez EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich.
 • Dyplom ukończenia studiów wydany przez Siemens Digital Industries.
 • Certyfikat wydany przez Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o. o.
 • Certyfikat wydany przez APA Sp. z o.o.

   
KONTAKT i REKRUTACJA

studia podyplomowe


Oficjalne zapisy zostaną uruchomione w czerwcu w serwisie rekrutacyjnym Politechniki Śląskiej.


ZAPISZ SIĘ!


Kierownik Studiów Podyplomowych ARiCPP:

Koordynator Studiów Podyplomowych ARiCPP z ramienia EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich:

Piotr Podgórski

Wysoką jakość naszych szkoleń potwierdzają
nieustannie powracający klienci

Aż 85% przedsiębiorstw, z którymi pracowaliśmy
co najmniej raz powtórnie wybrało przeprowadzenie z nami szkolenia.
Potwierdzeniem tego są otrzymane referencje.


Szkolenia miały formę zamkniętą i odbywały się na terenie zakładu klienta...
Szkolenia wielokrotnie wykraczały poza założony program i prowadzone były w oparciu o analizę problemów występujących na maszynach produkcyjnych naszego zakładu Czytaj całość

Blisko 180 przeszkolonych pracowników Toyoty
Nasza współpraca rozpoczęła się w roku 2015. Od tego momentu regularnie oddelegowujemy naszych pracowników na szkolenia do EMT-Systems. Dotychczas przeszkoliliśmy blisko 180 osób. De... Czytaj całość

Kompetentny partner w dziedzinie szkoleń...
szkolenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym. Wieloletnie doświadczenie praktyczne Wykładowcy pozwoliło na przedstawienie materi... Czytaj całość

Zobacz wszystkie referencje

Nasi partnerzy przemysłowi

 • Ultimaker Logo
 • Hasco Logo
 • Zoller Logo
 • BALLUFF Logo
 • Turck Logo
 • Parker Logo
 • Pheonix Logo
 • SEW EURODRIVE Logo
 • Mitsubishi Logo
 • Camozzi Logo
 • Apa Logo
 • 3DGENCE Logo
 • db Logo
 • Euchner Logo
 • Hydac Logo
 • Argo Logo
 • Bibus Menos Logo
 • Icare Logo
 • fluinecto Logo
 • ifm Logo
 • Tekniska Logo
 • PONAR Logo
 • Surus Logo
 • Plast Company Logo
 • Jumo Logo
 • CPP PREMA Logo
 • Politechnika Śląska Logo
 • TUV Logo
 • Airpol Logo
 • Pneumat Logo
 • finder Logo
 • meusburger Logo
 • Siemens Logo
 • BOY Logo
 • IMS Logo
 • Pneumax Logo
 • Kleenoil Logo
 • MURR Logo
 • WAGO Logo

Klienci, którzy skorzystali z naszych szkoleń

 • BSH Logo
 • Paradyż Logo
 • Dębica Logo
 • Gestamp Logo
 • BASF Logo
 • Parker Logo
 • Coca Cola Logo
 • Cargotec Logo
 • Bogdanka Logo
 • Magna Logo
 • Tenneco Logo
 • Amazon Logo
 • Volvo Logo
 • LG Logo
 • Toyota Logo
 • Veolia Logo
 • Clavey Logo
 • Rossmann Logo
 • Velux Logo
 • ABB Logo
 • TRW Logo
 • ArcelorMittal Logo
 • IMPRODEX Logo
 • Lotos Logo
 • Bibus Menos Logo
 • Saint-Gobain Logo
 • Sandvik Logo
 • EATON Logo
 • Philips Logo
 • FCA Logo
 • Autoliv Logo
 • Wirthwein AG Logo
 • Samsung Logo
 • faurecia Logo
 • subsea7 Logo
 • Pafana Logo
 • Magneti Marelli Logo
 • Uniliver Logo
 • Volkswagen Logo
 • GRAMMER Logo
 • Electrolux Logo
 • BorgWarner Logo
 • Colgate-Palmolive Logo
 • Kirchnoff Logo
 • BWI Logo
 • Siemens Logo
 • Gerresheimer Logo

Dołącz do ich grona
i zmień oblicze swojej firmy

Już dziś możesz poprawić efekty i zmniejszyć awaryjność.
Skontaktuj się z naszym doradcą, a pomożemy w realizacji Twoich celów.

Kontakt z nami